www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Låneskydd

Vad är FOREX Låneskydd?

FOREX Låneskydd är ett frivilligt försäkringsskydd. Skyddet betalar månadskostnaderna för ditt lån hos FOREX Bank om du skulle drabbas av långvarig sjukdom eller arbetslöshet. Och det löser din skuld i händelse av dödsfall. FOREX Låneskydd kan tecknas för både huvud- och medlåntagare.

Vad täcker försäkringen?

Sjukdom – Efter 30 dagars hel sjukskrivning kan försäkringen betala hela månadsbeloppet upp till 9000 kronor för ditt lån upp till 12 månader i följd. Arbetslöshet – Efter 30 dagars ofrivillig arbetslöshet från heltidsarbete kan försäkringen betala hela månadsbeloppet upp till 9 000 kronor för ditt lån upp till 12 månader i följd. Dödsfall – Vid dödsfall kan försäkringen betala den aktuella skulden på lånet upp till 200 000 kronor.

Viktiga undantag

Försäkringen täcker inte de fall då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 150 första dagar. Försäkringen gäller inte om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden. Komplett information finns i försäkringsvillkoren för FOREX Låneskydd.

Vem kan teckna försäkringen?

Som låntagare, även medlåntagare, hos FOREX Bank kan du teckna försäkringen förutsatt att du:
• är bosatt i Sverige
• har fyllt 20 men inte 65 år
• är löntagare med tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka eller är egenföretagare
• är fullt frisk och arbetsför och inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada
• inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Vad kostar det?

Premien beräknas som en fast procentsats på 8% av den totala månadsbetalningen för lånet. Exempelvis blir försäkringspremien bara 40 kronor per månad vid en månadsbetalning på 500:–. Om försäkringen ska gälla både huvudlåntagare och medlåntagare är premien 8% per person. Premien betalas månadsvis tillsammans med din ordinarie månadsavisering. Du kan själv lätt räkna ut den exakta premien för just ditt lån genom att multiplicera Ditt månadsbelopp med 0,08.

Hur tecknar man försäkringen?

Fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbevis skickas till dig efter att din ansökan mottagits. Försäkringen betalas och förnyas månadsvis och kan sägas upp skriftligen till FOREX Bank eller muntligt inom 30 dagar från tecknandet (ångerrätt).


FOREX Bank AB är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringförmedlare för Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, telefon 060-18 40 00, eller se Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se. FOREX Bank, som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, 08-787 80 00, fi.se, har inget kvalificerat innehav i FICL och FACL. Ej heller har FICL eller FACL något kvalificerat innehav i FOREX Bank. För förmedlandet av denna försäkring har FOREX rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är cirka 25 % av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på Din månatliga premie samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. Våra kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån. Observera att ovan angivna procentsats är ett ungefärligt genomsnitt. Provisionsnivån i det enskilda fallet varierar beroende på, till exempel de olika försäkringsprodukterna, skadeutfallet, antalet sålda försäkringar och distributionskostnaderna. FICL och FACL är enligt avtal med FOREX ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av att FOREX uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Om du är missnöjd med någon åtgärd i FOREX försäkringsförmedling kan du i första hand vända dig till den eller de som förmedlat försäkringen eller kontakta Kundombudsmannen i FOREX eller FICL och FACL Complianceavdelning. Klagomålet kan framställas muntligen eller skriftligen. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i försäkringsärenden, men gör ingen prövning av enskilda ärenden. Personförsäkringsnämnden avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Allmänna Reklamationsnämnden lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol. Vägledning och råd kan även erhållas via den kommunala konsumentvägledningen.

 

Kontaktinfo
[Missing text /contact/eMailDK for sv]
Kontaktinfo
Besök oss